Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen dat u alle fouten hoeft te accepteren!

Als u een klacht heeft ten aanzien van de dienstverlening en/of het handelen van een medewerker van H&L Accountants & Belastingadviseurs, dan voorziet deze klachtenregeling in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van een medewerker van H&L Accountants & Belastingadviseurs. Als u een klacht heeft dan horen wij dat graag, dan zorgen wij zo snel mogelijk voor een passende oplossing. Ook wij leren van onze fouten en kunnen onze dienstverlening hierdoor in de toekomst op aanpassen en verbeteren.

Het melden van een klacht
U dient uw klacht te melden per mail aan klachten@hlaccountants.nl met de vermelding van de volgende gegevens:

 • uw bedrijfsnaam, persoonlijke naam, adresgegevens, (mobiele) telefoonnummer en uw e-mail adres;
 • een duidelijke omschrijving van de klacht (wat is de aard en omvang van het probleem en/of een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht);
 • de naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht;
 • wanneer de klacht is ontstaan (datum);
 • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht;
 • de medewerker van ons kantoor waarmee u over deze klacht reeds heeft gesproken (al dan niet telefonisch of per mail) en de inhoud dan wel uitkomst van dit gesprek.


Bij de klacht dienen afschriften te worden gevoegd van alle documenten die relevant (kunnen) zijn voor de beoordeling van de klacht. Dat betreft in ieder geval afschriften van de documenten waarnaar in de klacht wordt verwezen.

Ontvangst klacht
Binnen vijf werkdagen zal de melding van uw klacht per mail worden bevestigd. Hierin staat onder meer wie uw klacht in behandeling heeft genomen (tevens uw contactpersoon) en wanneer uw klacht in behandeling zal worden genomen. 

Behandeling van uw klacht

 • H&L Accountants & Belastingadviseurs draagt zorg voor een zorgvuldige en behoorlijke behandeling van uw klacht.
 • De behandeling van uw klacht wordt uitgevoerd door een medewerker die niet bij de klacht betrokken en/of de gedraging is of was geweest.
 • Mocht uw klacht niet in behandeling worden genomen, dan ontvangt u per mail hiervan een gemotiveerde toelichting.
 • Wij stellen de medewerker waarover de klacht gaat dan wel waartegen de klacht is ingediend in de gelegenheid om zijn/haar kant van het verhaal toe te lichten. Ook stellen wij u in de gelegenheid uw klacht nogmaals schriftelijk dan wel mondeling toe te lichten. Van de mondelinge toelichtingen worden aantekeningen gemaakt.


Afhandeling van de klacht

 • Wij handelen uw klacht zo spoedig mogelijk af, doch uiterlijk binnen drie weken na de ontvangstmelding van uw klacht. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij u aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht wel kan worden afgewikkeld. 
 • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen dan wel welke maatregelen zijn genomen.