Tweewielerbranche

Overstappen naar een bv. Waar moet u rekening mee houden?

De bv-rechtsvorm is populair, vooral vanwege fiscale redenen. Maar wat zijn deze belastingredenen eigenlijk? Welke voor- en nadelen kleven er aan een overstap naar de bv en waar moet u rekening mee houden? In dit artikel zetten we de belangrijkste gevolgen en voorwaarden op een rij.

In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over de behaalde winst. Over de eerste € 200.000 winst betaalt de bv in 2020 16,5% belasting, over het meerdere 25%. Verwachting is dat in 2021 het tarief verder daalt over de eerste € 200.000 winst naar 15%. Het belastingtarief over het meerdere blijft waarschijnlijk ongewijzigd. Pas als de bv de winst die na belasting resteert uitdeelt aan de dga, moet deze over de uitgedeelde winst aanvullend 26,25% in 2020 belasting betalen. Dit tarief stijgt vanaf 2021 naar 26,9%. Daardoor wordt de totale winst in 2020 belast tegen 38,4% tot 44,7%. U bereikt dit tarief dus pas na uitdeling van de winst. Dit betekent dat het qua liquiditeiten aantrekkelijk is om in de bv winst op te potten en dit pas uit te delen zodra u het als aandeelhouder nodig heeft. Op die manier heeft u renteloos uitstel van belastingbetaling. Bij verkoop van de bv of bij overlijden betaalt u uiteindelijk belasting over opgepotte winsten.

Winst belast in de IB-onderneming
Heeft u geen bv maar een eenmanszaak, maatschap of vof? Dan betaalt u over de winst het progressieve tarief van de inkomstenbelasting. Onbelast oppotten van winst is dus niet mogelijk. Daarbij heeft u wel recht op een aantal ondernemersfaciliteiten die de belastingdruk beperken. 

 • De belangrijkste is de zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt € 7.030 per jaar. Dit bedrag mag u in mindering brengen op de winst, maar in 2020 tegen een maximumtarief van 46%. Dit tarief zal de komende jaren in stapjes dalen tot uiteindelijk 37,05% vanaf 2023. Voor de zelfstandigenaftrek is wel vereist dat u minstens 1.225 uur per jaar besteedt aan werkzaamheden voor uw bedrijf én dat dit meer dan de helft van het aantal werkzame uren is. Dit wordt het urencriterium genoemd. Deze laatste eis geldt niet voor starters;
 • Een andere faciliteit is de mkbwinstvrijstelling van 14%. Hierdoor blijft 14% van de winst onbelast en is 14% van een eventueel verlies niet aftrekbaar. Ook deze aftrek is in 2020 beperkt tot maximaal 46% en vanaf 2023 tot maximaal 37,05%. Door de mkb-winstvrijstelling betaalt u maximaal 43,3% belasting over de behaalde winst, verminderd met de ondernemersfaciliteiten. 

Wanneer overstappen naar een bv?
Of u er als mkb-ondernemer verstandig aan doet om over te stappen naar de bv hangt af van bepaalde individuele factoren. Vaak wordt de overstap pas aantrekkelijk in situaties waarbij een fors deel van de winst niet direct consumptief door de eigenaar-ondernemer wordt gebruikt. Vanuit fiscaal oogpunt heeft het de voorkeur via de bv deze winst onbelast als reserves op te potten. De winst kan dan op een later tijdstip worden gebruikt voor bijvoorbeeld investeringen, een grote privéaankoop of om op een eerder tijdstip te stoppen met werken.

Hoeveel scheelt dat?
Cijfervoorbeeld: bij een winst van € 200.000 brengt u in de inkomstenbelasting eerst de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling tot de maximale aftrek in mindering. U betaalt dus over € 165.954 belasting. Dit is € 75.014.

In de bv vermindert u de winst van € 200.000 eerst met uw gebruikelijk loon. Dit stellen we op € 46.000. Hierover betaalt u als dga € 12.723 inkomstenbelasting. Over het restant betaalt de bv 16,5% vennootschapsbelasting, ofwel € 25.410. Deelt de bv de rest van de winst van € 128.590 uit aan u als dga, dan betaalt u hierover nog eens 26,25% belasting, ofwel € 33.755. In totaal betalen u en de bv in dit voorbeeld samen dus € 71.888 aan belasting als de winst direct wordt uitgedeeld. Iets minder dus dan in de inkomstenbelasting. Let op: om de berekeningen eenvoudig te houden, hebben we geen premies voor bijvoorbeeld pensioen en Zvw meegenomen.

Tip: Een overstap naar een bv kan bijvoorbeeld ook halverwege het jaar, vanaf 1 juli.

Aandachtspunten bij de besloten vennootschap

 • Dga is werknemer
  De fiscus ziet de dga als werknemer. Hij kan daarom in beginsel profiteren van de regelingen die ook voor 'normale' werknemers gelden.
 • Gebruikelijk loon
  Bij een bv is de dga verplicht een minimumbedrag aan salaris uit de bv op te nemen. Dit moet in 2020 minstens € 46.000 bedragen. Het gebruikelijk loon wordt belast in box 1, dus progressief.

Let op! Des te meer gebruikelijk loon u in aanmerking neemt dan wel in aanmerking moet nemen, des te minder u profiteert van het lage tarief van de vennootschapsbelasting.

Uitzonderingen

 • Aansprakelijkheid
  Een voordeel van de bv is dat de aansprakelijkheid van de dga beperkt is tot het in de bv geïnvesteerde bedrag. Dit houdt in: de waarde van de aandelen. Formeel is de dga dus niet aansprakelijk voor de schulden van de bv, tenzij sprake is van wanbeleid. 
 • Verzekeringsaspecten
  Anders dan een gewone werknemer, is de dga in de regel niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hij of zij zal zichzelf dus moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De dga is wel verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en moet hiervoor premies betalen. 

   
 • Oudedagsvoorziening
  De maximaal aftrekbare bedragen voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening zijn beperkt. De ondernemer in de inkomstenbelasting en de dga kunnen hier allebei door worden getroffen. Het uitgangspunt is dat een maximaal pensioengevend salaris niet meer dan € 110.111 (2020) mag bedragen. Wilt u meer pensioen opbouwen? Dan is dit niet meer fiscaal gefaciliteerd. 
   
 • Beperking afschrijven op bedrijfsgebouwen
  De afschrijving op alle bedrijfsgebouwen in eigen gebruik voor bv’s is beperkt tot 100% van de WOZ-waarde. Hierdoor kunnen bv's minder afschrijven op hun bedrijfsgebouwen. Deze beperking geldt niet voor ondernemers in de inkomstenbelasting voor gebouwen in eigen gebruik.
   
 • Geruisloos doorschuiven
  Als u wilt overstappen van een onderneming in de inkomstenbelasting naar een bv, dan moet u in beginsel met de fiscus af te rekenen over de opgebouwde (stille) reserves. Hiervoor bestaat een geruisloze doorschuiffaciliteit, zodat niet acuut belasting verschuldigd is bij de overstap.

Belastingtarieven vanaf 2021
Volgend jaar worden zowel de tarieven in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting verder verlaagd. Het huidige tarief van 16,5% in de vennootschapsbelasting wordt verlaagd naar 15%. Het tarief van 21,7% blijft waarschijnlijk 25% in 2021. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid op Prinsjesdag 2020 bekendgemaakt. Het tarief in box 2 wordt juist verhoogd van 26,25% naar 26,9% vanaf 2021. Ook zullen bijna alle ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigenaftrek, de komende jaren minder aftrek opleveren en vanaf 2023 nog maar een aftrek opleveren van 37,05%. Dit betekent dat de overstap naar een bv iets aantrekkelijker gaat worden.

In dit artikel (dat gebaseerd is op een artikel van SRA) vindt u de belangrijkste aspecten van de overstap naar een bv. Een advies voor een eventuele overstap is maatwerk, waarbij alle aspecten van uw onderneming goed bekeken moeten worden. Overweegt u de overstap naar een bv? Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek.

Naar de contactpagina >

Heeft u een vraag?

Vul onderstaand formulier in