Advies

Wat zijn onbelaste uitkeringen voor werknemer en DGA?

Alles wat u als werknemer van de werkgever als inkomen of beloning ontvangt, is belast met loonbelasting. Dat is de hoofdregel. Deze belasting geldt naast het reguliere salaris ook voor bijvoorbeeld bonussen of loon in natura. En naast voor werknemers geldt deze belasting uiteraard ook voor de DGA, deze is namelijk in loondienst bij de werkgever: zijn of haar BV. “Toch zijn hierop enkele uitzonderingen te vinden, waarbij uitkeringen onbelast kunnen worden ontvangen”, legt belastingadviseur Cornald Heijligers uit.

Jubileumuitkering voor werknemers
Werkgevers kunnen aan werknemers een onbelaste uitkering verstrekken wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden. De meest bekende? Dat is de jubileumuitkering bij een dienstverband van ten minste 25 of 40 jaar. Bij het bereiken hiervan is het mogelijk om een bruto maandsalaris (inclusief 8% vakantiegeld) onbelast uit te keren. Daarbij geldt wel een aantal regels.

  • Er moet aangetoond kunnen worden dat de werknemer inderdaad ten minste 25 jaar en/of 40 jaar in loondienst is. 
  • De uitkering mag op zijn vroegst plaatsvinden in de maand na bereiken van het jubileum. 
  • De uitkering mag ook later plaatsvinden, dit hoeft namelijk niet in het jaar van het jubileum. Het is dus mogelijk om na het 40e dienstjaar, eveneens de uitkering voor het 25-jarige jubileum uit te keren.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan? Dan is de uitkering specifiek vrijgesteld, waardoor ook geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Jubileumuitkering voor DGA
Omdat een DGA eveneens een werknemer is, is het mogelijk om als DGA ook de onbelaste jubileumuitkering aan uzelf te geven. Alle dienstjaren die de DGA als werknemer voor de onderneming heeft gewerkt tellen mee. Een wijziging van de formele werkgever als gevolg van herstructurering heeft geen invloed op het aantal dienstjaren. U begint dus niet opnieuw. 

Als u bijvoorbeeld eerst in de VOF van uw ouders werkzaam bent geweest en deze later geherstructureerd is naar een BV-structuur – waar u in dienst bent getreden als DGA – dan tellen alle jaren mee als dienstverband. Het loont dus de moeite om uw dienstverband na te gaan en of u al een jubileumuitkering onbelast heeft genoten.

Overlijdensuitkering voor werknemers
Ook in mindere tijden is een regeling getroffen voor werknemers. Bij overlijden van de werknemer, de partner van de werknemer of de (pleeg)kinderen van de werknemer is eveneens een vrijgestelde uitkering mogelijk. Is op het moment van overlijden de werknemer in loondienst of op het moment dat zijn of haar partner of een kind overlijdt? Dan is het mogelijk om als werkgever een onbelaste uitkering te doen ter hoogte van drie bruto maandsalarissen, inclusief 8% vakantiegeld. Hierbij is het wel van belang dat de overlijdensuitkering in het jaar van overlijden of het kalenderjaar erna wordt verstrekt. 

Overlijdensuitkering voor DGA
De onbelaste overlijdensuitkering is eveneens mogelijk wanneer de DGA zelf overlijdt of bij overlijden van de partner of een kind van de DGA. Vaak werken namelijk zowel de DGA als de partner in hetzelfde bedrijf. Als de DGA overlijdt, dan bestaat recht op een onbelaste uitkering van drie maandsalarissen (inclusief 8% vakantiegeld) van de DGA aan de nabestaanden. Daar bovenop heeft ook de partner van de DGA, als werknemer van de BV, recht op een onbelaste uitkering van drie maandsalarissen (inclusief 8% vakantiegeld) van de partner zelf.  


In totaal kunnen er dus zes maandsalarissen onbelast worden uitbetaald in deze situatie. Hoewel bij deze droevige omstandigheden deze uitkering vaak geen prioriteit zal hebben, kan de extra onbelaste uitkering wel net extra financiële ruimte geven om het verlies op een juiste manier te kunnen verwerken.

Controleer op vrijstellingen
De onbelaste jubileumuitkering en overlijdensuitkering is loon in goede en slechte tijden die door werknemers onbelast ontvangen kunnen worden. Deze vrijstelling geldt ook voor DGA’s en hun partners. Wij raden u aan om na te gaan of wellicht in uw bedrijf gebruik gemaakt kan worden van deze vrijstellingen. H
iervoor kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Heeft u een vraag?

Vul onderstaand formulier in