Advies

Investeren in energiebesparende maatregelen? Zo doet u dat.

De energiekosten zijn in de afgelopen periode flink gestegen. Veel ondernemers hebben al investeringen gedaan om zelf duurzaam energie op te wekken. Overweegt u om energiebesparende investeringen te gaan doen? Dan is het goed om te weten dat hiervoor fiscaal gunstige regelingen en subsidies bestaan. In dit artikel vindt een overzicht. 

Wanneer u bedrijfsmiddelen voor de energiebehoefte van uw bedrijf aanschaft, dan kunt u hiervoor financiële ondersteuning krijgen in de vorm van investeringsfaciliteiten. Voorbeelden van investeringen voor duurzaam energiegebruik zijn: zonnepanelen, warmtepompen, koude- of warmteterugwinningsystemen uit ventilatielucht, isolatiemiddelen, ledverlichting, energiezuinig afzuigsysteem, brandstofcelsysteem of een hr-pomp.

Btw-vrijstelling
Voor eventuele subsidies geldt dat deze zijn vrijgesteld van btw. Er bestaat namelijk geen directe relatie met een werkzaamheid die wordt uitgevoerd voor het verkrijgen van de subsidie.


Afschrijvingstermijn
De afschrijvingstermijn van investeringen voor duurzaam energiegebruik dient aangesloten te worden bij de verwachte economische levensduur. Ofwel: hoe lang deze investeringen ook daadwerkelijk in de onderneming gebruikt kunnen worden. In de jurisprudentie bij zonnepanelen is beslist dat deze in twintig jaarlijkse termijnen volledig afgeschreven kunnen worden - tot een restwaarde van nihil. Dit betekent dus dat jaarlijks 5% van de aanschafprijs afgeschreven mag worden. Voor de andere investeringen is geen duidelijke jurisprudentie beschikbaar, maar het is logisch om aan te sluiten bij de jurisprudentie van zonnepanelen. Overigens kunnen de jaarlijkse onderhoudskosten direct ten laste van de winst worden gebracht.

Investeren in energiebesparende investeringen
Bij alle investeringsvormen is het mogelijk om subsidies te claimen. Uitgezonderd is operational lease, bij financial lease is dit wel mogelijk. Zijn er voldoende eigen middelen beschikbaar? Dan kunt u de afweging maken om uit eigen middelen te investeren op grond van het te behalen rendement ten opzichte van lease- en leningskosten.

Investeringsaftrek
Voor investeringen in bedrijfsmiddelen mag u, onder voorwaarden, in de vorm van investeringsaftrek een bedrag van de winst in aftrek brengen. De hoogte van deze aftrek is afhankelijk van het totaalbedrag dat u per onderneming heeft geïnvesteerd.

KIA
Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. De KIA is een aftrekpost op uw winst. Dit geldt overigens alleen voor investeringen die niet verhuurd worden. Dus wanneer de verhuurder van een pand investeert in bijvoorbeeld zonnepanelen, dan kan hiervoor geen KIA geclaimd worden, maar wel EIA en/of MIA.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) 
Dankzij de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt boven op de gebruikelijke investeringsaftrek. Komt een investering in aanmerking voor EIA en MIA? Dan moet u kiezen voor één van de twee regelingen of de investeringskosten opsplitsen in een EIA- en een MIA-deel. Zo kunt u de optimale aftrekpost voor uw onderneming bepalen.

Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
Regelmatig komen investeringen die op de Milieulijst staan zowel in aanmerking voor de MIA (milieu-investeringsaftrek) als de VAMIL (vervroegde afschrijving milieu-investeringen). Met toepassing van de VAMIL kan tot 75% van de investering worden afgeschreven op een willekeurig tijdstip. Er kan een liquiditeitsvoordeel worden gecreëerd door sneller en eerder af te schrijven, daarmee de winst te drukken en belastingbetaling uit te stellen.

Rekenvoorbeeld VAMIL

U doet een energiebesparende investering van € 100.000. De 75% VAMIL-afschrijving in het eerste jaar is € 75.000.

  • Een IB-ondernemer heeft recht op 14% MKB-winstvrijstelling = € 10.500 (dit verlaagt de VAMIL-aftrek). De totale afschrijvingslast wordt dan € 64.500. Hierbij geldt het toptarief van 49,5% = € 31.927 belastingbesparing. Let op: dit is het naar voren halen van het belastingvoordeel. In toekomstige jaren is minder afschrijfbaar.
  • Bij VPB geldt dat € 75.000 VAMIL-afschrijving tegen 15% vpb-tarief (2022) acuut € 11.250 vpb-besparing oplevert. In toekomst zijn dan minder afschrijvingsmogelijkheden.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Zo komt bijvoorbeeld ook een energieprestatieadvies (EPAin aanmerking voor de EIA. Om voor de EIA in aanmerking te komen, moet uw investering op de zogenaamde energielijst staan. Is dit het geval? Dan mag u 45,5% van de investering als extra aftrek op de winst in mindering brengen. 

Ontvangt u via een andere regeling investeringssubsidie voor het bedrijfsmiddel en is deze investerings- subsidie definitief vastgesteld? Breng dat subsidiebedrag dan in mindering op de aanschaf- of voortbrengingskosten. Exploitatiesubsidie hoeft u niet in mindering te brengen. Deze wordt verstrekt wanneer u meer kosten voor uw activiteit maakt dan dat deze oplevert.
 

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers kunt u een bedrijfsgebouw verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld met een isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepomp, een zonneboiler of een aansluiting op het warmtenet. Voor bedrijven is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. 

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
Met de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) kunt u subsidie aanvragen voor een grootschalige warmtepomp voor de verwarming van een pand, een zonnepaneelsysteem op een dak of door CO2 -arme warmte te gebruiken of CO2 -arm te produceren. Een aanvraag voor SDE++-subsidie kunt u niet combineren met ISDE en EIA.

Conclusie
Duurzaamheid is een hot topic. Buiten dat u met duurzame investeringen een bijdrage levert aan een goed leefklimaat, kunt u door de investeringen juist te plannen verschillende subsidies en fiscale aftrekposten benutten. Laat u goed en tijdig hierover informeren.

Heeft u een vraag?

Vul onderstaand formulier in